Algemene voorwaarden

1. RS-Rechtsbijstand is gevestigd in Hillegom en biedt haar diensten aan over heel Nederland. RS-Rechtsbijstand is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86183826.

Toepasselijkheid

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verricht door RS-Rechtsbijstand, waaronder begrepen aanvullende- en/of vervolgopdrachten die cliënt aan RS-Rechtsbijstand verstrekt. Mochten één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment nietig worden geacht of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

3. Verstrekte opdrachten worden door RS-Rechtsbijstand uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Inspanningsverbintenis

4. De uit een opdracht tot juridische bijstand voortvloeiende verplichting van RS-Rechtsbijstand bestaat uit een inspanningsverbintenis. Deze inspanningsverbintenis is gebaseerd op door de cliënt verstrekte gegevens en de aard van de opdracht.

5. Indien cliënt beperkingen wenst in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan cliënt om schriftelijk die beperkingen aan te geven bij RS-Rechtsbijstand.

Inschakelen derden

6. RS-Rechtsbijstand is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht een niet tot haar organisatie behorende derde in te schakelen voor rekening en risico van cliënt. Alvorens een derde wordt ingeschakeld, zal RS-Rechtsbijstand voor zover in redelijkheid mogelijk, tevoren met cliënt bespreken en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Elke aansprakelijkheid van RS-Rechtsbijstand door tekortkomingen van een derde is uitgesloten.

Beëindigen opdracht

7. In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW is RS-Rechtsbijstand te allen tijde gerechtigd om met in achtneming van de gedragsregels voor advocaten een opdracht te beëindigen.

Bewaartermijn dossiers

8. De gearchiveerde dossiers bij RS-Rechtsbijstand worden gedurende 5 jaren bewaard. Na het verstrijken van 5 jaren zullen de dossiers en de daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Uurtarief, facturering en hoofdelijke aansprakelijkheid

9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, hanteert RS-Rechtsbijstand een uurtarief van €120,- excl. BTW. Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal bestede uren. Over alle verschuldigde bedragen dient cliënt omzetbelasting te betalen tegen het geldende tarief. RS-Rechtsbijstand is gerechtigd de door haar vastgestelde uurtarieven periodiek aan te passen, en teven te indexeren.

10. Betaling van de kosten van juridische bijstand dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien een ander dan cliënt, de debiteur, de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft cliënt voor de betaling daarvan verantwoordelijk.

11. Indien cliënt een ander is dan de (rechts)persoon in opdracht waarvan RS-Rechtsbijstand haar diensten feitelijk verricht, zijn cliënt en deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen ter zake van de voor cliënt verrichte diensten of werkzaamheden aan RS-Rechtsbijstand verschuldigd is, tenzij uitdrukkelijk de een of de andere uit die hoofdelijke aansprakelijkheid is ontslagen.

Aansprakelijkheid

12. Cliënt dient alle gegevens en documenten waarvan RS-Rechtsbijstand aangeeft en waarvan cliënt behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van juridische bijstand, tijdig te verstrekken aan RS-Rechtsbijstand. RS-Rechtsbijstand is niet aansprakelijk voor schade dat is ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie.

13. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen het niet, niet tijdig of niet volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van RS-Rechtsbijstand jegens cliënt leidt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter grootte van het verschuldigde bedrag exclusief btw dat in het jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan door RS-Rechtsbijstand in het desbetreffende dossier aan cliënt is gedeclareerd en door cliënt is betaald, met een maximum van € 1.500.

14. Iedere aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen is geheel uitgesloten.

15. Iedere aansprakelijkheid is voorts geheel uitgesloten, indien cliënt op het tijdstip waarop de aansprakelijkheid is ontstaan jegens RS-Rechtsbijstand in verzuim was met de nakoming van enige verplichting.

16. De in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van toepassing tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

17. Schades en andere rechtsvorderingen als gevolg van vermeende tekortkomingen van RS-Rechtsbijstand dienen uiterlijk 14 dagen nadat de wederpartij de tekortkoming heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk aan RS-Rechtsbijstand te worden gemeld op straffe van verval van rechten. Iedere rechtsvordering verjaart 12 maanden nadat een tekortkoming of gebrek in de prestatie aan RS-Rechtsbijstand is meegedeeld.

18. RS-Rechtsbijstand is nimmer aansprakelijk voor schade in het geval van overmacht, waaronder tevens doch niet uitsluitend de volgende gebeurtenissen vallen: natuurrampen, brand, stakingen, tekorten, gewapende conflicten, terrorisme, computer hacks, pandemie en epidemie, uitval of storingen van elektriciteit, telecommunicatie of internetverbindingen, reisbeperkingen, maatregelen van overheidswege.

Vervaltermijn vordering

19. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid aan cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen of moeten zijn. Indien dat tijdstip niet kan worden vastgesteld, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 24 maanden na de datum van de laatste declaratie in het dossier waarop de claim betrekking heeft.

Rechtsmacht

20. Op rechtsverhouding tussen RS-Rechtsbijstand en cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Maastricht.